Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - Pá 9:00 - 16:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Doprava a platba
Dopravce doprava
dobírka bank.převod/
plat.karta
59,-+20,-
+0,-
79,-
+25,-
+0,-
99,- +30,-+0,-
109,-
+40,-
+0,-


-> při objednávce nad 1.499,- Kč DOPRAVA ZDARMA!

 
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen 'obchodní podmínky') platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na doméně TOPautokosmetika.cz (dále jen 'internetový obchod'). Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ing. Pavel Polách, s místem podnikání Prievidzská 2313/5, 787 01 Šumperk, IČ 60970120, DIČ CZ7205245806, fyzická osoba zapsaná od 4.4.1995 v Živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě v Šumperku (dále jen 'prodávající') a kupujícího (zákazník, spotřebitel - dále jen 'kupující') vzniklé v souvislosti či na základě kupní smlouvy (dále jen 'kupní smlouva') uzavírané mezi prodávajícím a kupujícícm prostřednictvím internetového obchodu.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání internetového obchodu a další související právní vztahy.

1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen 'spotřebitel'), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen 'podnikatel'), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen "uživatelský účet"). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží, prohlížet historii svých objednávek a prohlížet či měnit nastavení uživatelského účtu.

2.2. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy či obchodních podmínek.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6. Vytvoření uživatelského účtu není podmínkou pro objednání zboží v internetovém obchodě, resp. uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní internetového obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a to zejména na stránce Jak nakupovat a na stránce s objednávkovým formulářem. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko na stránce s přehledem připravené objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za úplné a správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí, a to ihned ve webovém rozhraní internetového obchodu, a zároveň elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícího prodávajícímu dle odst. 3.4. těchto obchodních podmínek.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu či obchodní podmínky.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. Odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Jakékoliv úpravy těchto obchodních podmínek, reklamačního řádu či podmínek kupní smlouvy ze strany kupujícího musí být prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.

3.10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem nebo má pochybnosti o důvěryhodnosti kupujícího či údajích uvedených v objednávce či se domnívá, že jednání kupujícího by mohlo vést k finanční újmě prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese prodávající do objednávkového systému. V případě, že kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby specifikovanými prodávajícím na webovém rozhraní internetového obchodu, a to zejména na stránce Jak nakupovat a na stránce s objednávkovým formulářem.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží podle odst. 3.2. těchto obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle prodávající kupujícímu společně se zbožím. V případě, že o to kupující prodávajícího požádá, zašle prodávající kupujícímu dodatečně daňový doklad - fakturu na elektronickou adresu kupujícího v elektronické podobě.

 

5. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Článek 5. těchto obchodních podmínek se týká pouze kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem.

5.2. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.2. těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.3. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na doručovací adresu prodávajícího uvedenou ve webovém rozhraní internetového obchodu, zejména na stránce Kontakty. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující.

5.5. Ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 5.4. těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.3. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (včetně příp. nákladů vynaložených na nejlevnější možné dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, a to včetně původního obalu, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, resp. nárok na úhradu nákladu vzniklých s uvedením zboží či jeho obalu do původního stavu. Takovýto nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy informujte o svém rozhodnutí prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. pomocí dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doručovací adresu prodávajícího uvedenou ve webovém rozhraní internetového obchodu, zejména na stránce Kontakty nebo e-mailu zaslaného na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@topautokosmetika.cz). Na našich webových stránkách můžete rovněž vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží je kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového formuláře webového rozhraní internetového obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího mimo standardní způsoby nabízené prodávajícím ve webovém rozhraní internetového obchodu, a to zejména na stránce Jak nakupovat a na stránce s objednávkovým formulářem, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, případně vrácením zásilky zpět prodávajícímu, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Objednané zboží je prodávajícím expedováno kupujícímu týž pracovní den (při objednání v pracovní den do 13:00 hod) či následující pracovní den po objednání (při objednání po 13:00 hod či objednání mimo pracovní den), není-li ve webovém rozhraní internetového obchodu uvedeno jinak. V případě, že by mělo být zboží expedováno déle než pět pracovních dní od přijetí objednávky prodávajícím, zavazuje se prodávající kupujícího vyrozumět o předpokládaném termínu dodání.

6.6. Prodávající se zavazuje po dobu 14 (čtrnácti) dnů od přijetí objednávky rezervovat objednané zboží pro kupujícího, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak. Jestliže nebude v této lhůtě objednávka uhrazena, prodávající nabídne objednané zboží k dalšímu prodeji.

 

7. Odpovědnost za vady, záruka, reklamační řád

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními Občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho doručovací adrese uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu, zejména na stránce Kontakty.

7.6. Záruční doba zboží, je-li kupujícím spotřebitel, činí 24 (dvacetčtyři) měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Je-li kupujícím podnikatel, činí záruční doba 24 (dvacetčtyři) měsíců.

7.7. Kupující je při podávání reklamace povinen doložit reklamované zboží a pokud možno podrobný popis závady.

7.8. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě opotřebení věci jejím obvyklým užíváním, neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou, poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.), poškození nadměrným zatěžováním, poškození zboží při přepravě.

7.9. V případě oprávněné reklamace je zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

7.10. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 (třicet) kalendářních dnů, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inskepce, ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde.

 

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou při objednání - uzavření kupní smlouvy.

10.2. Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

11.3. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná.

11.5. Veškeré fakturační, doručovací a kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny ve webovém rozhraní internetového obchodu, zejména na stránce Kontakty.

11.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22. května 2018, 00:01 hodin. Předchozí obchodní podmínky jsou archivovány prodávajícím.

Kontakty
TOPautokosmetika.cz
Po - Pá 9:00 - 16:00
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz